TranslationsListPage

 • generic.next
  Kitas
  lt
 • generic.next
  Next
  en
 • LoginAndAccessRightPage_Skip
  Skip
  en
 • LoginAndAccessRightPage_Skip
  Praleisti
  lt
 • introcarousel.selectlanguage
  CHOOSE your language
  en
 • introcarousel.selectlanguage
  PASIRINKITE kalbą
  lt
 • introcarousel.page1.infotext
  Leiskite KOSMOS APP naudoti įrenginio vietą, kol naudojate programėlę
  lt
 • introcarousel.page1.infotext
  Let KOSMOS APP use you location
  en
 • introcarousel.page2.infotext
  Pasirinkite istoriją ir atvykite į jos vietą
  lt
 • introcarousel.page2.infotext
  Find a story and arrive at its location
  en
 • introcarousel.page3.infotext
  Užsidėkite ausinukus ir spauskite PRADĖTI
  lt
 • introcarousel.page3.infotext
  Put headphones on and press START
  en
 • generic.skip
  Skip
  en
 • generic.skip
  Praleisti
  lt
 • mada.description
  Mada desc in englysh
  en
 • mada.description
  Mada aprasymas in litwa
  lt
 • generic.duration
  Trukmė
  lt
 • generic.duration
  Duration
  en
 • generic.min_shortcode
  min
  en
 • generic.min_shortcode
  min
  lt
 • homemap.bottom_sheet_links
  Nuorodos
  lt
 • homemap.bottom_sheet_links
  Links
  en
 • homemap.bottom_sheet_start
  Pradėti
  lt
 • homemap.bottom_sheet_start
  Start
  en
 • generic.logoff
  Atsijungti
  lt
 • generic.logoff
  LogOff
  en
 • userpermission.popup.pop_up_text
  To experience our Stories (audio-compositions) linked to physical spaces allow us to use your location
  en
 • userpermission.popup.pop_up_text
  Norėdami patirti mūsų Istorijas (audio kompozicijas) pririštas prie fizinių erdvių, leiskite naudoti savo būvimo vietą
  lt
 • generic.close
  Uždaryti
  lt
 • generic.close
  Close
  en
 • key_description_xfortas
  Muzikinis atminties takas, jungiantis Muziejų, IX fortą ir Monumentą, kviečia pasivaikščioti ir praeities triukšmo atgarsiais patirti emocinį virsmą – pajausti XX amžiaus dramatiškų politinių pokyčių sukeltas kultūrines traumas. Pasaulinių karų, totalitarinių režimų, nusikaltimų prieš žmogiškumą simboliniai gaudesiai skatina įsivaizduoti žmogų nesaugioje ūžiančioje aplinkoje. Audio kompozicija atskleidžia nematomą Kauno IX forto memorialinio komplekso, kaip istorinės ir atminimo vietos, emocinį krūvį. Triukšmingi, intensyvūs, nutrūkstantys garsai galiausiai ieško tarpusavio harmonijos, skatina susimąstyti apie visuomenės santykį su istorija, veda istorinių traumų atpažinimo ir susitaikymo link.
  lt
 • key_description_xfortas
  The musical memory trail, which connects the Museum, the Ninth Fort and the Monument, invites you to take a walk and experience the emotional transformation of the noise of the past - to feel the cultural traumas caused by the dramatic political changes of the 20th century. The symbolic buzzes of the World Wars, totalitarian regimes and crimes against the humanity encourage to imagine a person in an insecure buzzing environment. The audio composition reveals the invisible emotional load of the Kaunas Ninth Fort Memorial Complex as a historical and memorial place. Noisy, intense and intermittent sounds ultimately seek harmony, stimulate the reflection on society’s relationship with history, and lead to the recognition and reconciliation of historical traumas.
  en
 • key_creators_xfortas
  Režisierius: Jonas Tertelis Kompozitoriai: Mykolas Natalevičius & Andrius Šiurys Dailininkė: Dovilė Gecaitė Prodiuseris: Darius Vizbaras
  lt
 • key_creators_xfortas
  Director: Jonas Tertelis Composer: Mykolas Natalevičius & Andrius Šiurys Desiger: Dovilė Gecaitė Producer: Darius Vizbaras
  en
 • generic.bottom_tab.map_title
  Žemėlapis
  lt
 • generic.bottom_tab.map_title
  Map
  en
 • generic.bottom_tab.support_title
  Paremti
  lt
 • generic.bottom_tab.support_title
  Support
  en
 • support.label_text
  PARAMA
  lt
 • support.label_text
  SUPPORT
  en
 • support.url_link
  https://kosmostheatre.com/
  lt
 • support.url_link
  https://kosmostheatre.com/
  en
 • generic.bottom_tab.about_title
  Apie
  lt
 • generic.bottom_tab.about_title
  About
  en
 • about.text
  KOSMOS APP– tai skaitmeninė audio-spektaklių transliacijos platforma leidžianti pakeliauti po garsinę konkrečių viešųjų erdvių istorinę bei kultūrinę atmintį. Telefono GPS signalo pagalba programėlė seka Jūsų geolokaciją suteikdama galimybę fiziškai pasivaikščioti po garsų ir istorijų geografiją. Kiekvieną aplikacijos programą (istoriją) kuria profesionalūs teatro, literatūros ir muzikos menininkai bendradarbiaudami su įvairių sričių mokslininkais, istorijos bei kultūros tyrinėtojais. Šios aplikacijos turinio kūrimą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, taip pat Kosmos APP yra „Kaunas 2022 Europos kultūros sostinė“ programos dalis.
  lt
 • about.text
  KOSMOSS APP is a digital audio-performance broadcasting platform that allows you to travel through audio based historical and cultural memories of public spaces. With the help of the phone's GPS signal, the app tracks your geolocation, allowing you to walk around the geography of sounds and stories. Each application program (story) is created by professional theater, literature and music artists in collaboration with scientists, history and cultural researchers from various fields. The development of this applications content is partly funded by the Lithuanian Culture Council, as well KOSMOS APP is a part of the Kaunas 2022 European Capital of Culture program.
  en
 • generic.distancetostartstory
  5
  lt
 • generic.distancetostartstory
  5
  en
 • review_sheet.what_do_you_think_question
  Padėkite mums tobulėti. Kaip vertinate patirtį?
  lt
 • review_sheet.what_do_you_think_question
  Help us grow. Rate your experience
  en
 • review_sheet.save_button
  Pabaiga
  lt
 • review_sheet.save_button
  End
  en
 • homemap.bottom_sheet_start_running_story
  Sustabdyti
  lt
 • homemap.bottom_sheet_start_running_story
  Stop
  en
 • homemap.bottom_sheet_start_running_route
  Sustabdyti
  lt
 • homemap.bottom_sheet_start_running_route
  Stop
  en
 • login_and_access_right_page_intro_view.login_with_facebook
  Login with Facebook
  en
 • login_and_access_right_page_intro_view.login_with_facebook
  Prisijungti su Facebook
  lt
 • login_and_access_right_page_intro_view.login_with_google
  Login with Google
  en
 • login_and_access_right_page_intro_view.login_with_google
  Prisijungti su Google
  lt
 • introcarousel.selectlanguage_next
  Next
  en
 • introcarousel.selectlanguage_next
  Toliau
  lt
 • homemap.bottom_sheet_button_directions
  Directions
  en
 • homemap.bottom_sheet_button_directions
  Nuorodos
  lt
 • generic.bottom_tab.creators_title
  Creators
  en
 • generic.bottom_tab.creators_title
  Kūrėjai
  lt
 • generic.do_you_want_to_end_story
  Do you want to end story?
  en
 • generic.do_you_want_to_end_story
  Ar norite pabaigti istoriją?
  lt
 • generic.no
  No
  en
 • generic.no
  Ne
  lt
 • generic.yes
  Yes
  en
 • generic.yes
  Taip
  lt
 • generic.bottom_tab.you_need_to_come_to_place
  You need to come to place to start
  en
 • generic.bottom_tab.you_need_to_come_to_place
  Norėdami pradėti atvykite į vietą
  lt
 • Generic_NotificationContextTitleAndroid
  Kosmos App
  en
 • Generic_NotificationContextTitleAndroid
  Kosmos App
  lt
 • Generic_NotificationContextTextAndroid
  We are using location in background
  en
 • Generic_NotificationContextTextAndroid
  Naudojame vietos nustatymą fone
  lt
 • key_creators_rp
  Režisierius: Ž. Vingelis Kompozitorius: M. Natalevičius Dramaturgai: Ž. Vingelis, G. Simonaitytė Aktoriai: G. Laskovas, M. Ancevičius, G. Simonaitytė. Programoje naudojami dokumentiniai Kauno miestiečių, istorikų ir keturių konfesijų atstovų bei susijusių asmenų liudijimai.
  lt
 • key_description_rp
  Kauno ramybės parke sukurta iš keliasdešimt autentiškų dokumentinių įrašų bei profesionalių aktorių įrašytų parko istorijų kartu su viską lydinčia muzika bei garso dizainu veda klausytojus per visų keturių parke įsikūrusių konfesijų religines-kultūrines tradicijas, garsiuosius 1956 m. Vėlinių įvykius, paminkluose tūnančią rezistencinę Lietuvos kovų už nepriklausomybę atmintį bei šių laikų kauniečių istorijas.
  lt
 • key_description_abs_pasaulis
  Poetic sound composition "Absolute World". The history of Kaunas' Aleksotas and Old Town districts immerses the viewer in the intellectual world of Herman Minkowski (1864-1909), a world-renowned scientist who spent his childhood years in Kaunas. The programme explores the links between Kaunas and the scientific legacy of Minkowski, who gave birth to Einstein's theory of relativity. The programme follows the Vytautas Magnus Bridge from H. and O. Minkovskis Street, where the mathematician lived as a child, to the then Kaunas Gubernia Gymnasium (now Kaunas Maironis University Gymnasium), where H. Minkovskis was a student, became the starting point of the programme. After all, at that time it was a bridge not only between two banks, but also between two calendars - Gregorian and Julian. Twelve days separated the two shores. Could this have contributed to Minkowski's perception of time and space, which revolutionised physics?
  en
 • key_description_abs_pasaulis
  Poetinė garso kompozicija „Absoliutus pasaulis“. Kauno Aleksoto bei Senamiesčio rajonų istorija panardina žiūrovą į pasaulyje garsaus mokslininko savo vaikystės metus leidusio Kaune Hermano Minkovskio (1864–1909) intelektualinį pasaulį. Programa tyrinėja Kauno miesto sąsajas su H. Minkovskio, davusio pradžią A. Einšteino reliatyvumo teorijai, moksliniu palikimu. Programos kelias Vytauto Didžiojo tiltu vedantis nuo H. ir O. Minkovskių gatvės, kur vaikystėje gyveno matematikas, iki tuometinės Kauno gubernijos gimnazijos (dabar Kauno Maironio universitetinė gimnazija), kur H. Minkovskis mokėsi, tapo programos atspirties tašku. Juk tuo metu tai buvo tiltas ne tik tarp dviejų krantų, bet ir dviejų kalendorių - Grigaliaus ir Julijaus. Šiuos du krantus skyrė dvylika dienų. Ar tai galėjo prisidėti prie fizikoje revoliucingu tapusio H. Minkovskio laiko ir erdvės suvokimo?
  lt
 • key_creators_abs_pasaulis
  Režisierius: Ž. Vingelis Kompozitorius: A. Šiurys Dramaturgas: D. Raibys Mokslo konsultantė: L. Saveikytė Aktoriai: V. Jevsejevas, V. Šedys, el. gitara groja J. Žilys.
  lt
 • key_creators_abs_pasaulis
  Director: Ž. Vingelis Composer: A. Šiurys Dramaturg: D. Raibys Academic consultant- physicist: L. Saveikytė Actors: V. Jevsejevas, V. Šedys, el. guitar J. Žilys.
  en
 • key_description_piligrimai
  Šis maršrutas scena po scenos seka pagrindinių filmo „Piligrimai“ (rež. Laurynas Bareiša) herojų kelionę. Paulius ir Indrė atvyksta į Karmėlavą̨, kur lygiai prieš ketverius metus buvo nužudytas Pauliaus brolis, Indrės vaikinas Matas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie neturi jokio konkretaus tikslo. Tačiau netrukus vietos gyventojai supranta, kas šie atvykėliai. Paulius mėgina išsiaiškinti įvykio aplinkybes, Indrė bando jį sulaikyti nuo neapgalvotų veiksmų, tačiau pati pradeda abejoti kelionės prasme. Galiausiai juodu patys sau turės atsakyti, kodėl čia atvažiavo ir ką ši kelionė pakeitė. Pasaulinė filmo „Piligrimai“ premjera įvyko 2021 m. Venecijos kino festivalyje, kur „Horizontų" programoje filmas apdovanotas liūtu. 2022 m. kovą „Kaunas 2022“, „Kino pavasaris“ ir TELIA pakvietė į „Piligrimams“ skirtą kino teatrą Karmėlavoje, kur filmas ir buvo sukurtas. KOSMOS APP kviečia pratęsti filmo patirtį.
  lt
 • key_description_piligrimai
  Scene by scene, this route follows the pilgrimage of Indrė and Paulius, the main characters of ‘Pilgrims’, a psychological drama set in Karmėlava, Kaunas district. Paulius and Indrė arrive in the small town near an airport. The next day they pretend to be buying a house, but get recognised by the owner and thrown out. It becomes clear that Paulius is the brother and Indrė was the girlfriend of a boy who was kidnapped, raped and murdered four years ago. Undisturbed by the mood of the locals, they carry on retracing the steps of this gruesome crime. The world premiere of ‘Pilgrims’ took place at Venice Film Festival in 2021, where it was awarded the ‘Orizzonti’ program lion prize. In Spring 2022, Kaunas 2022, Kino Pavasaris and TELIA invited everyone to see ‘Pilgrims’ in a pop-up cinema in the same town of Karmėlava. KOSMOS APP invites you to continue the film experience.
  en
 • key_creators_piligrimai
  Režisierius: Laurynas Bareiša Aktoriai: Gabija Bargailaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius, Indrė Patkauskaitė, Jolanta Dapkūnaitė, Ieva Andrejevaitė Prodiuserė: Klementina Remeikaitė / „Afterschool“ Operatorius: Narvydas Naujalis Montažo režisierius: Laurynas Bareiša Platintojas: Kino Pavasaris Distribution
  lt
 • key_creators_piligrimai
  Director: Laurynas Bareiša Actors: Gabija Bargailaitė, Giedrius Kiela, Paulius Markevičius, Indrė Patkauskaitė, Jolanta Dapkūnaitė, Ieva Andrejevaitė Producer: Klementina Remeikaitė / Afterschool Cinematographer: Narvydas Naujalis Editor: Laurynas Bareiša Distributor: Kino Pavasaris Distribution
  en
 • generic.bottom_tab.sponsors_title
  Sponsors
  en
 • generic.bottom_tab.sponsors_title
  Rėmėjai
  lt
 • key_sponsors_piligrimai
  Telia
  en
 • key_sponsors_piligrimai
  Telia
  lt
 • kosmostheatrelink
  https://kosmostheatre.com
  en
 • kosmostheatrelink
  https://kosmostheatre.com/
  lt
 • kosmostheatrelinktext
  Contact us
  en
 • kosmostheatrelinktext
  Susisiekite
  lt
 • key_description_rp
  Created in Kaunas Peace Park from dozens of authentic documentary recordings and stories recorded by professional actors, the park, together with the accompanying music and sound design, guides listeners through the religious and cultural traditions of all four denominations located in the park. The events of late times, the resistant memory of Lithuania's struggles for independence and the stories of contemporary Kaunas residents.
  en
 • key_creators_rp
  Director: Ž. Vingelis Composer: M. Natalevičius Dramaturgs: Ž. Vingelis, G. Simonaitytė Actors: G. Laskovas, M. Ancevičius, G. Simonaitytė. The programme uses documentary testimonies of Kaunas citizens, historians, representatives of four denominations and related persons.
  en
 • Generic_AuthTaskCancelationFail
  Error. Try again
  en
 • Generic_AuthTaskCancelationFail
  Klaida. Pabandykite dar kartą
  lt
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙